Jag har bred och långvarig erfarenhet av att möta enskilda, barn och ungdomar, vuxna och familjer för olika formar av samtal, mer rådgivande till mer psykoterapeutiska.

Det kan finnas många motiv till att man önskar psykologkontakt.

Här kommer några exempel:

Förstå sig själv bättre och genom ökad reflektionsförmåga få bättre kunskap om sig själv.

Har symtom eller problem av olika slag, tex oro, nedstämdhet, psykosomatiska symtom etc.

Har en stressfylld livsituation, ätstörning eller relationsproblem.

Det kan ha funnits behov en längre tid eller nyligen uppkommen problematik.

Ofta finns det dock, oavsett problematik och samtalsform, en önskan om någon form av förändring i sitt liv.

I samtal får man möjlighet at stanna upp lite, få hjälp att se sammanhang och få nya perspektiv som kan leda till förändring.

Ibland kan det räcka med  rådgivning/kunskapsförmedling eller några enstaka samtal, för att livet ska kännas hanterbart igen.

I andra situationer kan man behöva en längre mer regelbunden samtalskontakt.

Psykologiska samtal kan innehålla stöd, hjälp till strategier, oftast kortare samtalskontakter. Där ingår oftast också kognitiva metoder.

I en psykoterapi arbetar du med att utforska och bearbeta svåra livshändelser, relationsmönster och hur du uppfattar dig själv.

Hur tidigare upplevelser och relationer påverkar nuvarande upplevelse, relationer och beteende.

Med ökad kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka ditt liv.

I Korttidsterapier , fokuserar man på ett avgränsat problemområde och arbetar regelbundet 5-10 gånger kring det.

Att lösa problem i livet, minska lidande/symtom, förstå svårigheter och bättre bemästra/förändra dem är gemensamt för både kortare och längre samtal/ psykoterapier.

Utökad förmåga till att uttrycka ,egna känslor och behov kan också vara mål.